Категории с падащо меню

Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между клиенти и представители на LESI електронен магазин. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.lesibg.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

LESI - "ЛЕСИ-2000" ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" № 16, с ЕИК 115272270.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес lesibg.com;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

Клиент – физическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

Документ – настоящите общи условия.

Брошура/известия/съобщения - понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги или промоции предлагани от страна на LESI в определен период от време, без обвързване на LESI с предоставената информация.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на LESI, съдържаща информация за потребителя, изисквана от lesibg.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и LESI.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия при които Потребител или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между LESI и Потребител/ Клиент.

2.2. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.lesibg.com.

2.3. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, LESI  или всяко друго лице с което LESI има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.4. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.4.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които LESI предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на LESI(електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на LESI.

2.4.2. LESI ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.4.3.Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.5. Клиентът / Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.6. За да упражни правото, описано в чл. 2.4, Потребителят / Клиентът може да се свърже с LESI или да използва интернет връзките, които е получил от LESI за тази цел.

2.7. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към LESI.

2.8. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към LESI и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, LESI ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.Възможно е някои продукти да бъдат доставени от фирми партньори на ЛЕСИ, за които ЛЕСИ гарантира и носи отговорност.

2.9. Продуктите, които се намират и предлагат в Интернет страницата, не представляват правно обвързваща оферта, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ предлаганата продуктовата гама.

2.10. Възможно е някои продукти да бъдат предлагани и доставени от фирми партньори на ЛЕСИ, за които ЛЕСИ гарантира и носи отговорност.

2.11. Интернет страницата е адресирана само към Потребители и Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на LESI, без оглед на причината. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на LESI или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което LESI притежава разрешение за ползване.

3.2.Потребителят или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на LESI, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън LESI, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на LESI.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между LESI и Потребителя или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна LESI на  към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Всяко използване на съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

4. Контакт

4.1. LESI публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Потребител или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Потребителят или Клиентът позволява на LESI да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава LESI да осъществи обратна връзка с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на emailизвестия, адресирани до LESI се извършват електронно, чрез телефон или други налични за Потребителя или Клиента средства, което представлява презумпция, че Потребителят или Клиентът се съгласява да получава известия от LESI по електронен път и / или по телефон, включително emailкомуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. LESI си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Брошури, известия и съобщения

5.1. Когато Потребител или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от LESI.

5.2. Цялата информация получена от Потребител или Клиент с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от LESI в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Потребителя или Клиента може да бъде направен по всяко време чрез свързване с LESI според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът или Потребителят отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. LESI си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Потребител или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на LESI или допълнително известие.

5.6. LESI няма да включва в Брошурите и/или Известията към Член или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с LESI по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.

5.7. С приемане на този Документ всеки Потребител или Клиент се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от LESI, осъществявани със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от LESI.

5.8. Информация за контактите на отделен Потребител или Клиент ще бъде използвана от LESI в рамките поставени от политиката на поверителност.  LESI си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител или Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на LESI и без допълнително известие.

5.9. Всеки Потребител или Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от LESI за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 08:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък) на телефон 032 642 742 или като изпрати email на lesi@lesibg.com

Like us on Facebook

 
 

Мини количка

Количката е празна.

Валута

Избрани продукти